Rheolwr – Llinell Gymorth y Gymraeg – Llywodraeth Cymru
£29,100 – £35,750
2 Flynedd – Tymor Penodol
Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru
Dyddiad cau; 26 Ebrill
Hanfodol

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Diben y Swydd:

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg.
Nod y gwasanaeth fydd darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un sydd angen gwybodaeth gyffredinol am y Gymraeg, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithiadau byr i unigolion a sefydliadau sy’n gweithio yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol.
Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru ac yn gyfrifol am y canlynol:
• Rheoli, cynllunio, dosbarthu a goruchwylio gwasanaeth Llinell Gymorth y Gymraeg o ddydd i ddydd;
• Delio â cheisiadau cymhleth a chynnig cymorth i’r tîm pan fydd nifer y galwadau a’r ceisiadau yn uchel, dros y ffôn, e-bost, sgwrs fyw, cyfryngau cymdeithasol a sianeli newydd eraill rhwng 09:00 – 17:00 dydd Llun – dydd Gwener;
• Darparu adroddiadau perfformiad ar gyfer y gwasanaeth, gan gynnwys dadansoddi’r data er mwyn adnabod bylchau yn y wybodaeth gyhoeddus;
• Creu a chynnal cronfa ddata gwybodaeth a chyfeirio i sicrhau bod y tîm yn gallu darparu gwasanaeth effeithiol;
• Goruchwilio defnyddio o’r cof cyfieithu ac ôl olygu allbwn cyfieithu awtomatig er mwyn darparu cyfieithiadau syml;
• Cefnogi’r tîm wrth baratoi prosiectau cyfieithu a dderbyniwyd gan gleientiaid, gan ddadansoddi pob cais unigol a mewnbynnu data perthnasol i gronfa ddata ganolog;
• Cynnal a rheoli perthynas effeithiol gyda chwmni cyfieithu allanol;
• Cynnal a rheoli perthynas gyda rhwydwaith o swyddogion busnes allanol a fydd yn defnyddio gwybodaeth a ddarperir gan ddeiliad y swydd i fwydo eu rhaglen waith nhw;
• Cydweithio â gweddill aelodau’r Uned Fusnes er mwyn darparu gwasanaeth cyson, effeithiol ac effeithlon;
• Sicrhau gwasanaeth cwsmer effeithiol drwy weithio i gytundebau lefel gwasanaeth gan feithrin perthynas waith dda â’r cyflenwyr cyfieithul;
• Dadansoddi gwybodaeth o’r gronfa ddata er mwyn adnabod unrhyw fylchau mewn gwybodaeth gyhoeddus;
• Rheoli’r broses o goladu cyfieithiadau thematig a “Cwestiynau Cyffredin” er mwyn creu deunyddiau i’r wefan “Cymraeg” a’r cyfryngau cymdeithasol.
• Rheoli dau aelod o staff ac adrodd yn rheolaidd i reolwr y Contract.

Tasgau allweddol

Cydweithio yn gyson ac effeithiol ag eraill
• O dan arweiniad y Cydlynydd Tîm, cydweithio’n effeithiol â’r Swyddogion Cymorth Busnes eraill a chyfathrebu’n glir â chydweithwyr yn gyffredinol er mwyn arddel prosesau, polisïau ac arferion gwaith cyson.
• Cynorthwyo’r tîm i ddarparu gwasanaeth prydlon, cyson ac effeithlon i gwsmeriaid drwy fod yn rhan o rota waith yr Uned Fusnes.
Darparu cymorth busnes
• Ymgymryd ag amryw o dasgau sydd wedi’u rhannu rhwng aelodau’r Uned Fusnes.
• Datblygu sgiliau mewn systemau TG arbenigol sy’n allweddol i waith y Gwasanaeth Cyfieithu (ee defnyddio meddalwedd cof cyfieithu i alinio a dadansoddi dogfennau) a systemau corfforaethol ac adrodd ar berfformiad a thueddiadau.
• Cynorthwyo ag unrhyw agwedd arall ar waith gweinyddol a phrosiectau corfforaethol cyffredinol y gangen, yn unol â chyfarwyddiadau’r rheolwr llinell neu’r staff uwch.

Dyddiad cau: 26 Ebrill 2018

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location