Cynorthwy-ydd Swyddfa

£19,240 – £22,500

Casnewydd

Parhaol, llawn-amser

Dyddiad cau : 12yp 20 Medi 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

 

Cefnidr:

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.  Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein strwythur sefydliadol yn seiliedig ar dair Cyfarwyddiaeth (Rheoleiddio, Polisi ac Ymchwil a Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol – er rydym hefyd yn gwneud gwaith trawsbynciol mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

 

Diben y Swydd:

I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y sefydliad gan weithio yn lle staff y dderbynfa a’r prif linellau ffôn pan na fyddant ar gael.

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle i feithrin dealltwriaeth o’r sefydliad ac i feithrin ystod eang o sgiliau swyddfa. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ddysgu a datblygu a byddwn yn darparu’r hyfforddiant perthnasol sy’n hanfodol ar gyfer y rôl ynghyd ag ystyried gofynion datblygu unigol.

 

Teitl y swydd:Cynorthwy-ydd Swyddfa

Cyflogwr:Cymwysterau Cymru

Lleoliad:Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract:Parhaol, llawn-amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau:Band 1 – ystod cyflog £19,240 – £22,500.  Caiff y penodiad ei wneud ar leiafswm y band neu’n agos ato fel arfer.

 

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

 

Oriau gwaith:37

Adran:Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i:Uwch Reolwr Cyfleusterau

 

Disgrifiad Swydd

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Medi 2018 – canol dydd

 

Cyswllt: Abi Hill –  Uwch Reolwr Cyfleusterau – 01633 373208

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location