• Posted 1 wythnos ago
  • Cardiff
  • Parhaol

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

£61,090-£71,475 y flwyddyn gyda buddion ychwanegol

Caerdydd

Parhaol

Dyddiad cau : 5 Medi 2018

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr annibynnol, sy’n sicrhau proffesiynoldeb ac ymddygiad a chymhwysedd o safon uchel yn y gweithlu addysg yng Nghymru. Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cefnogi gweithwyr addysg proffesiynol mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys athrawon a staff cymorth, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach, gwaith ieuenctid a dysgu seiliedig ar waith.

 

Daeth CGA i fodolaeth ar 1 Ebrill 2015 yn sgil ailenwi Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru ac, ers hynny, mae ei swyddogaethau a’i gyfrifoldebau wedi datblygu. Mae CGA yn parhau i dyfu ac esblygu ac, yn sgil ymddeoliad, mae’n chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol newydd i chwarae rhan allweddol yn llywio dyfodol sefydliad uchelgeisiol ac effeithiol.

 

A chanddo brofiad helaeth o reoli cyllid sefydliadau a chymhwyster proffesiynol perthnasol (e.e. ACCA, CIPFA neu CIMA), bydd

y Cyfarwyddwr yn cyfrannu at reolaeth a chyfeiriad strategol cyffredinol CGA, ac yn arwain ar sicrhau bod systemau, prosesau, rheoliadau a gwybodaeth effeithiol ar waith. Yn ogystal, bydd ganddo fedrau cyd-drafod a dylanwadu datblygedig ac – oherwydd natur fechan ac arbenigol CGA – bydd yn hyblyg ac yn gallu gweithio gyda phobl ar lefelau gwahanol.

 

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 Medi 2018.  Cynhelir cyfweliadau ar 21 Medi 2018.  Os fyddech eisiau trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Julia Evans ar 02920 460099.

 

E-bostiwch [email protected] i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch ir linc isod.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location