Cynorthwydd Gweinyddol

Lleoliad:             Gogledd Cymru

Cyflog:               £16,084 y flwyddyn (pro rata)

Oriau:                 30 awr yr wythnos

Contract:            Parhaol

Dyddiad Cau:     21 Mehefin 2018

 

Cefndir i’r Sefydliad
Mae ein cleient yn sefydliad sy’n cefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cymunedau yn ogystal a’u gallu ariannol.  Mae hyn yn cynnwys rheoli eu harian a llety mewm modd cynlaldwy.
Y Swydd Cynorthwyydd Gweinyddol
Fel rhan o dîm ehangach sy’n darparu gwasanaeth cendlaethol byddwch yn gyfrifol am weithredu holl systemau gweinyddol y swyddfa, ac yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu yn broffesiynol ac yn effeithlon gyda’r cyfrifoldebau allweddol canlynol:
Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i bob un sy’n cysylltu â’r sefydliad, yn bennaf dros y ffôn. Mae hynny’n cynnwys canfod natur yr alwad a’r sefyllfa, a gofyn y cwestiynau cywir i’r cleient er mwyn blaenoriaethu’r galwadau a gwneud apwyntiadau priodol a/neu atgyfeiriadau.
Cofnodi a dosbarthu / anfon y post (mewnol ac allanol) ac archebu, prynu a chynnal offer swyddfa, deunydd ysgrifennu a chyhoeddiadau, ar y cyd â’r Rheolwr Llinell.
Croesawu a chynorthwyo pob ymwelydd i’r swyddfa a bod yn gyfrifol am sicrhau bod pob ymwelydd yn mewngofnodi ac allgofnodi o’r adeilad.
Cynorthwyo gweithwyr achos i ddiwallu gofynion gwaith achos a mewnbynnu data i’r system reoli gwaith achos.
Teipio gohebiaeth ac adroddiadau i wasanaethau tai a llenwi a chynnal yr holl ohebiaeth a ffeiliau achos.
Cynnal pob system weinyddol, gyfreithiol a gwybyddol arall, ar y cyd â’r Rheolwr Llinell.
Darparu cymorth gweinyddol i weithwyr achos mewn perthynas â hyrwyddo a datblygu gwasanaethau.
Paratoi agendâu a dogfennaeth ar gyfer cyfarfodydd a darparu cofnodion yn unol â chais y Rheolwr Llinell
Cynorthwyo staff gweinyddol arall mewn swyddfeydd arall, yn ôl y galw.
Buddion i Staff
Gwyliau blynyddol (pro rata) o 29 diwrnod yn cynnwys 2 ddiwrnod consesiwn ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
Cynllun pensiwn cyfrannol sy’n swm sy’n gyfateb i 4% o’r cyflog gros pan fydd 4% yn cael ei gyfrannu gan aelod o staff, tuag at gynllun pensiwn Grwp Rhanddeiliaid.
Bydd lwfans ar gyfradd sefydlog yn cael ei dalu ar gyfer millitiroedd a gytunwyd o flaen llaw mewn cerbyd preifat, yn ychwanegol i’ch taith arferol i’r gwaith
Ceisiadau
Am drafodaeth pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu [email protected]
Location