Ennill a Cholli: Cyllideb 2017
0
 

Ennill a Cholli?

Wedi cyhoeddiad Cyllideb cyntaf Llywodraeth Theresa May, gofynnodd Swyddle i dri arbenigwr o dri maes gwahanol i roi sylw ar yr agweddau amlycaf iddynt hwy ar gyfer economi a swyddi Cymru am y blynyddoedd i ddod.

Busnes

Arsylwodd Rick Stephens, CYnhorydd Ariannol Annibynnol o Planet 3 Wealth Ltd ar y rhagolwg mwy cadarnhaol ar gyfer buddsoddiad mewn busnes,

“Cyllideb ‘50 shades of grey’ yn ôl y disgwyl a gafwyd gan y Canghellor Hammond, heb unrhyw gyhoeddiadau annisgwyl; yn anhebyg i’w rhaglflaenydd, Geroge Osborne, as oedd yn feistr ar dynnu cwningen neu ddau o’i het”

“Roedd y Canghellor Hammond yn ymroddedig i’r lleihad o 20% i 19% yn y dreth corfforiaethol a gynlluniwyd, gyda lleihad pellach i 17% yn 2020.  Mae’r Canghellor yn danfon y neges egluraf posib bod Prydain a Chymru yn agor i fusnes.  Hwn bydd y raddfa isaf yn y G20. Dylai hyn fuddio Cymru a lefelau cyflogaeth; gan sicrhau ein bod yn aros yn le cystadleuol ar gyfer cwmnïau bydeang i ddo a swfyldu eu hunain”

Twf Economaidd a’r Farchnad Sengl

Mae llawer wedi arslywi ar y ffigwr uwch o 2% o ran ragolwg twf yr economi o’i gymharu a’r ffigwr o 1.4%  yn natganiad yr Hydref ond roedd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys yn mynegi pryderon ar yr effaith ar gostau byw cymharol a’r diffyg cyfeiriad at gynllunio ar gyfer gadel y farchnad sengl Ewropeaidd.

“Realiti cynllun economaidd San Steffan yw y bydd pobl 18% yn dlotach yn 2022 na ddisgywliwyd yn 2008. Rydym lai na dwy flynedd o adael y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau ac nid oedd unrhyw gyfeiriad yn y Gyllideb at gynnllun i gynorthwyo economi y DU a Chymru er mwyn amddiffyn swyddi a chyflog pobl wrth baratoi am y newidiadau syflaenol o’n blaenau”

Hunan Gyflogaeth

Cafodd llawer os sylw ei rhoi i’r cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer pobl hunan-gyflogedig a rhoddodd yr Uwch Gydymaith gyda Darwin Gray, Owen John, sylw ar yr effaith gall hwn ei gael ar yr economi gymysg,

“Y cyfiawnhad dros hyn, yn ôl Llywodraeth y DU, yw’r ffaith na ddylid gwahaniaethu rhwng pobl gyflogedig a hunangyflogedig yng nghyd-destun cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Gyda oddeutu 15% o’r boblogaeth yn hunan-gyflogedig, mae’r newid hwn yn fwyaf tebygol o effeithio pobl hunangyflogedig sy’n ennill cyflogau isel neu ganolig. Er enghraifft, un maes sydd wedi annog tŵf yn y nifer o unigolion hunan-gyflogedig yw’r economi GIG, a bydd y newid yma felly yn debygol o effeithio’r rheini sydd yn gweithio ar sail hunan-gyflogedig i gwmniau tebyg i Uber a Deliveroo.

Un pryder arall yw’r ffaith nad yw’r newid hwn yn gwneud dim i annog diwylliant o fentro neu gymryd risg. Yn sgil hyn, mae’n bosibl y bydd y newid yn golygu bod mwy o bobl yn dewis dilyn y trywydd mwy diogel i gyflogaeth sefydlog, traddodiadol dros fodelau mwy creadigol o hunan-gyflogaeth.”

Mae’n anodd darogan yr effaith hir dymor ar ein economi a’r cymysgedd o gyflogaeth ond efallai gwelwn arafu yn y twf o hunangyflogaeth tra bod pobl yn chwilio am sicrwydd cyflog a rywfaint o amrywiaeth yn y math o fewnfuddsoddiad sydd i ddod yn wybeb yr her i’r diwydiannau traddodiadol wrth edrych ar hanes Tata a Ford yn ddiweddar.

Os ydych am gael rywfaint o arweiniad er mwyn rhoi eich gyrfa ar ben ffordd, a cysylltwch am fwy o wybodaeth:  [email protected] | 029 2030 2182