Yn ein cymunedau ledled Cymru mae galw cynyddol am wasanaethau Cymraeg yn ein gwasanaethau cyhoeddus, gan fusnesau bach a mawr a thrwy waith y trydydd sector. Mae cyflogi unigolion sydd yn meddu ar sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn amhrisiadwy i’r gwasanaethau yma, nid yn unig wrth ddiwallu cyfrifoldebau statudol ond hefyd i fusnesau a gwasanaethau sydd am ffynnu yn ariannol a thyfu yn eu hunaniaeth.

Os ydych yn gyflogwr, mae Swyddle yn cynnig rhwydwaith eang o adnoddau ichi gael gafael ar yr ymgeiswyr dwyieithog mwyaf addas i’ch sefydliad ac mewn dull cost effeithlon.

Os oes diddordeb gyda chi chwilio am gyfleoedd i ennill bywoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu gael cyfle i ddatblygu eich hyder a’ch gallu yn y Gymraeg yn eich bywyd proffesiynol, bydd Swyddle yma i’ch helpu 

Ymgeiswyr

Drwy gyflwyno eich CV i’r wefan hon byddwch yn medru ceisio am swyddi a hysbysebir ar y wefan. Byddwch hefyd yn elwa o wasanaethau ymgynghorwyr ymroddedig i recriwtio a fydd yn eich marchnata chi i gasgliad eang o gyflogwyr gan gynnwys rheiny tu hwnt i’r rhai a restrir ar y wefan.

Os oes diddordeb gennych chi gofrestru am waith dros dro, rhowch wybod inni.

Cyflogwyr

Mae’r wefan hon yn cynnig y gallu i chwilio am CVau, postio hysbysebion swyddi, cyflogi ein ymgynghorwyr recriwtio ymroddedig i chwilio am ymgeiswyr ac er mwyn cyflogi staff dros dro. Mae’r opsiwn hefyd gennych i gymryd mantais o’n tîm marchnata er mwyn hyrwyddo eich brand dwyieithog.

Gallwn ddatblygu eich gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr dwyieithog drwy ein gwasanaethau adnoddau dwyieithog, gan gynnwys cyfieithu eich deunydd corfforaethol a gwneud y gorau o gyfleoedd tendro mewn perthynas â darparu gwasanaethau dwyieithog

Y Tîm

Rydym yn gwmni annibynnol wedi ein lleoli yng Nghymru ac yn gasgliad o unigolion ymroddedig. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr Iaith Gymraeg i’n cenedl, cymunedau a’ch busnes. Mae pob aelod o’r tîm yn siaradwyr Cymraeg rhugl.

Rhyngom mae gennym dros 50 mlynedd o brofiad yn y sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector.

Mae gennym rhwydwaith eang o gysylltiadau personol a phroffesiynol ar draws bob cefndir a diwydiant. Mae gan y tîm brofiad helaeth o wahanol sectorau gan gynnwys Cyfryngau’r Iaith Gymraeg, sefydliadau elusennol, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfathrebu Integredig, Addysg, Gwasanaethau Ariannol a’r Sectorau Twristiaeth a Lletygarwch.

Share