• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
 • Caerdydd
 • Parhaol

Swyddog Ymgyrchoedd

Oriau:                  Rhan-amser

Cyflog:                 £18,619 – £25,109 pro-rata

Contract:              Parhaol (yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o dri mis)

Cau:                      26 Chwefror 2018

Cefndir y swydd Swyddog Ymgyrchoedd

Nod y swydd hon yw helpu i wneud yn siŵr fod ein cofnodion canfasio ac etholiadol yn gyfoes, darparu cefnogaeth hanfodol i’n hymdrechion i sicrhau llwyddiant etholiadol. Byddwch yn ysbrydoli ac yn symbylu gwirfoddolwyr i ymwneud ag ymgyrchoedd Plaid Cymru, a sicrhau fod ein prosesau data ar flaen y gad ac yn hollol fanwl gywir.

Prif Gyfrifoldebau

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys:

 • Datblygu, mireinio a gwella ein prosesau data, gan gynnwys ymchwilio a rhoi prawf ar agweddau newydd ac arloesol
 • Gwaith cynnal a chadw ar gronfeydd data
 • Datblygu rhaglen hyfforddi i annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein gweithgareddau casglu a mewnbynnu data
 • Hyfforddi aelodau ac ymgyrchwyr ar ein meddalwedd data canfasio
 • Sicrhau cydymffurfio â GDPR, ynghyd â diogelwch data cyffredinol a chywirdeb cronfeydd data
 • Cynhyrchu adroddiadau data
 • Unrhyw weithgareddau rhesymol eraill y gall y Prif Weithredwr benderfynu arnynt o bryd i’w gilydd.
Sgiliau a phrofiad – Hanfodol
 • Sgiliau TG rhagorol i gynnwys Microsoft Excel i lefel uwch, ffeiliau csv a chronfeydd data cyffredinol
 • Profiad o ddarparu hyfforddiant a  chefnogaeth i ddefnyddwyr
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser da
 • Y gallu i fewnbynnu data i lefel uchel iawn o gywirdeb
 • Gallu i gyflawni llawer tasg ar yr un pryd a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol
 • Cefnogi amcanion ac egwyddorion Plaid Cymru
 • Y gallu i weithio mewn dull sydd yn cyd-fynd â hyrwyddo cyfle cyfartal
Sgiliau a phrofiad – Dymunol
 • Yr hyder a’r gallu i gynhyrchu syniadau newydd ac i ddatblygu syniadau
 • Experience of working with volunteers
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyd-destun gwleidyddol Cymru a Phlaid Cymru
 • Gwybodaeth o raglennu VBA
Cyffredinol

Bydd y sawl a benodir yn atebol i’r Dirprwy Brif Weithredwr. Mae cyfarwyddyd ar ymgyrchoedd yn cael ei roi gan y Cyfarwyddwr Etholiadau. Mae’r tîm staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y Blaid a grwpiau etholedig y Blaid ar hyn o bryd yn gymharol fach. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n hanfodol i bob aelod o’r staff fod ag agwedd hyblyg tuag at y tasgau sydd i’w gwneud, a’i f/bod yn gallu gweithio yn effeithiol fel tîm, gan ddeall anghenion a chyfyngiadau eich gilydd. Gwirfoddolwyr yw’r rhan fwyaf o swyddogion y blaid ar bob lefel. Bydd angen i’r sawl a benodir fod â dealltwriaeth dda o’r cyfyngiadau mae hyn yn olygu.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi at Geraint Day geraintday@plaid.cymru, 029 2047 2272 i gyrraedd ddim hwyrach na 23:59 ar 26 Chwefror 2018, neu drwy’r post at Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

 

Location