• Postiwyd 1 wythnos yn ôl
  • Cardiff
  • Cytundeb Tymor Penodedig

Swyddog Gweithredol Siaradwr Cymraeg
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) – Caerdydd

Ydych chi’n siarad Cymraeg?
Ydych chi’n edrych am swydd ble gallech ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg?
Ydych chi eisiau cael gyrfa o fewn y Gwasanaeth Sifil?

Os felly……..

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio :’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym angen pobl sy’n gallu dangos sgiliau cyfathrebu da, yn Gymraeg a Saesneg, sydd gan agwedd gadarnhaol i newid ac sy’n gallu gweithio o dan bwysau.

Mae Taliad Annibyniaeth Personol yn darparu gwasanaeth Cymraeg dros y ffôn i ddiwallu anghenion ein hawlwyr sy’n siarad Cymraeg. Darperir y gwasanaeth rhwng 8.00 A 18.30. Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus gefnogi’r gwasanaeth hwn a chyflawni’r oriau angenrheidiol gydag amrywiaeth o batrymau gwaith i ddiwallu anghenion busnes.

Fel rhan o’r swydd byddwch yn rheoli ceisiadau am fudd-dal anabledd trwy gymhwyso rheolau cymhleth a deddfwriaeth i bennu’r hawl, prosesu taliadau ac adennill ôl-ddyledion o fudd-daliadau. Byddwch yn cyfathrebu :’n cwsmeriaid dros y ffôn ac yn ddigidol er mwyn eu cefnogi, i gasglu gwybodaeth ac i esbonio penderfyniadau.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos gwerthfawrogiad sensitif ar gyfer yr heriau cymhleth y mae pobl yn eu hwynebu, sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd :’r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i’r cwsmer. Bydd gofyn i chi ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid a meddu ar y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn gallu llywio ac ymchwilio ar ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau a chael y wybodaeth berthnasol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon (noder – darperir cymorth ychwanegol os oes angen gwella sgiliau ysgrifenedig) ac mae angen safon dda o lythrennedd a rhifedd.

Cyflog : £24,476-£26,061

Diddordeb?

I gael mwy o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, ewch i Civil Service Jobs . A wnewch chi ddarparu’r cymwyseddau yn y Gymraeg os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : 20 Chwefror 2018.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

DWP
Location