• Postiwyd 2 wythnos yn ôl
  • Pencoed
  • Llawn amser

Swydd:                 Swyddog Gwaith Achos

Cyflog:                  £19,431 – £21,963

Lleoliad:                Pencoed

Contract:              1 Parhaol ac 1 Tymor Penodol

Dyddiadu Cau:     6 Tachwedd 2017

Ynghylch y Swydd Swyddog Gwaith Achos

Rydym yn awyddus i benodi Swyddogion Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Croesewir ceisiadau gan y rheini sydd â diddordeb mewn swyddi llawn amser neu ran-amser.

Manyleb Person

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsman yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau’r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Manylion Pellach

Rydym yn awyddus i benodi un swydd barhaol ac un swydd cyfnod penodol.  Bydd angen gallu cyfathrebu yn Gymraeg ar gyfer un o’r swyddi hyn.

Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Ceisiadau

I gael pecyn ymgeisio, pwyswch y botwm isod.

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 6 Tachwedd 2017.

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

Location