Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Addysg

Contract: Parhaol

Cyflog: £23,000 y flwyddyn

Lleoliad: Abertawe

Oriau: 35 awr

Crynodeb/Diben y Swydd

I gynorthwyo a pharhau i ddatblygu gwasanaeth addysg cenedlaethol Shelter Cymru ar gyfer ysgolion a sefydliadau eraill mewn perthynas â phobl ifanc a gadael cartref. I ddatblygu, cynnal a hyrwyddo adnoddau a darparu cefnogaeth i sefydliadau sy’n dymuno sefydlu mentrau addysgol. I annog pobl ifanc gymryd rhan er mwyn hyrwydd’r agenda gadael cartref ac i ymgyrchu ar gyfer ei gynnwys o fewn strategaethau a fframweithiau, yn lleol a chenedlaethol.

Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn cyd-destun gwaith ieuenctid, digartrefedd ieuenctid neu addysgol.
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar a’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol mewn sefyllfaoedd un wrth un ac i gynulleidfaoedd mwy.
• Sgiliau cyfathrebu amlwg yn cynnwys ysgrifennu a siarad yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Profiad defnyddio technoleg gwybodaeth yn cynnwys dealltwriaeth o ddefnydd gwefan ac ymgysylltu drwy wefan. ymwneud drwy wefannau.
• Tystiolaeth o ganlyniadau wrth gynllunio prosiectau, gosod a chyflawni targedau ac adolygu gwaith a gwneud argymhellion i’r dyfodol.
• Gwybodaeth da o addysg yng Nghymru, yn cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol.
• Profiad perthnasol wrth oruchwilio staff a/neu wirfoddolwyr
• Cynllunio a threfnu nifer o weithgareddau, rhai a fydd yn barhaus, sy’n gofyn am fformiwleiddio neu addasu cynlluniau.
• Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.
• Deall ac yn ymrwymedig ti amcanion a gwerthoedd Cynllun Amrywiaeth a Iaith Gymraeg Shelter Cymru.
• Yn gweithio’n hyblyg sy’n cynnwys teithio i leoliadau eraill ac mewn effeithlonrwydd amser derbyniol, gan weithio tu allan i oriau swyddfa arferol.
Amodau Eraill
• Gwyliau blynyddol 29 diwrnod a hefyd 2 ddiwrnod consesiwn ar y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
• Mae Shelter Cymru yn gweithredu cynllun pensiwn cyfrannol. Bydd Shelter Cymru yn cyfrannu swm sy’n cyfateb i 4% o gyflog gros pan fydd yr aelod staff yn cyfrannu 4%.

Ceisiadau

Am fanylion pellach ac i geisio, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu shelter@swyddle.cymru
Bydd angen cwblhau ffurflen gais a’i ddanfon atom erbyn canol nos 1 Chwefror 2018. Cynhelir cyfweliadau ar 13 Chwefror 2018.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Location