• Postiwyd 4 wythnos yn ôl
  • Caerdydd
  • Cytundeb Tymor Penodedig

Swydd                       Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Lleoliad:                    Caerdydd

Contract:                  Tymor Penodol – 12 mis dros gyfnod mamolaeth

Cyfolog:                    Cystadleuol

Cau:                           27 Hydref 2017

Cefndir OFCOM

Ofcom yw rheoleiddiwr y sectorau teledu a radio, telegyfathrebu llinellau sefydlog, ffonau symudol, gwasanaethau post a’r tonnau awyr y mae dyfeisiau diwifr yn eu defnyddio yn y DU.

Mae tîm Ofcom Cymru yn cynrychioli Ofcom yng Nghymru gan ddelio â phob agwedd ar gylch gwaith Ofcom a rhoi mewnbwn a chyngor ar faterion fel y maen nhw’n berthnasol i Gymru, i dimau polisi a phrosiectau ar draws Ofcom. Mae gan Gymru gynrychiolwyr ar Fwrdd Cynnwys Ofcom ac mae gan Gymru ei Phwyllgor Cynghori ei hun.

Cenfdir y Swydd Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at brif bwrpas tîm Ofcom Cymru, sef sicrhau bod polisïau Ofcom yn cael eu cyfleu yn gywir ac yn effeithiol yng Nghymru a bod pryderon defnyddwyr a dinasyddion Cymru yn cael eu codi’n briodol yn Ofcom.

Byddwch yn adrodd i’r Rheolwr Materion Rheoleiddiol ac yn gweithio’n agos gyda’r tîm Ofcom yng Nghymru ym mhob maes perthnasol sy’n ymwneud â gweithgareddau rheoleiddio, gyda phwyslais ar ymchwilio i bolisïau a’u datblygu, monitro gwleidyddol a’r cyfryngau, rheoli gohebiaeth a chefnogi Pwyllgor Cynghori Cymru.

Rydym yn cydnabod nad yw anghenion pawb yr un fath ac ymdrechwn i gynnig trefniadau gweithio hyblyg i helpu i reoli ymrwymiadau personol a gwaith. Mae gennym bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd sy’n mynd ati’n rhagweithiol i gefnogi ein cydweithwyr ac i alluogi ein timau i weithio yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Sgiliau Hanfodol
  • Gwybodaeth am yr ystod eang o gyfrifoldebau sydd gan Ofcom a gwybodaeth am y sectorau yn y diwydiant sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofcom.
  • Dealltwriaeth gadarn o gymdeithas, economi, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru, gan gynnwys gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.
  • Sgiliau ysgrifennu gwych ar draws sbectrwm eang o waith.
  • Cywirdeb o safon uchel a gallu rhoi sylw trylwyr i fanylion.
  • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
  • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun yn ogystal ag asesu sefyllfaoedd a gweithredu’n briodol.
Sgiliau dymunol
  • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth

Mae Ofcom yn cynnig cyflogau cystadleuol a phensiynau a phecyn buddion hyblyg.

Mae Ofcom yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynwyd yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai hynny a gyflwynwyd yn Saesneg.

Ceisiadau

Sylwch mai’r dyddiad cau yw dydd Gwener 27 Hydref. Os hoffech chi wneud cais, anfonwch ddatganiad ategol, eich cyflog ar hyn o bryd ac atodwch eich CV at cymru@ofcom.org.uk neu drwy’r post i: Rheolwr Materion Rheoleiddiol, Cymru, Ofcom, 2 Pentir Caspian, Ffordd Caspian. Caerdydd. CF10 4DQ

Location