• Postiwyd 1 mis yn ôl
  • Wrecsam
  • Parhaol

Swydd:   Pennaeth Ysgol Morgan Llwyd

Cyflog:                 (£73,876 – £86,435) L27-33

Dyddiad Cau:       Hanner Dydd 31ain o Ionawr 2018.

“Ym mhob llafur mae elw”

Ystod oedran 11-18 Nifer disgyblion 765

Myfyrwyr yn y chweched dosbarth 100

Cefndir swydd Pennaeth Ysgol Morgan Llwyd 

Mae’r Llywodraethwyr am benodi Pennaeth ysbrydoledig a deinamig sy’n meddu ar sgiliau rheoli o’r radd flaenaf gyda chefndir amlwg o gyrraedd safonau addysgol uchel. Byddwch yn arweinydd cryf a chynhwysol i gymell ar bob lefel ac yn gallu adeiladu ar gryfderau ein hysgol a’i symud ymlaen.

Mae Wrecsam wedi nodi twf cyson yn y galw am addysg Gymraeg dros y deg mlynedd diwethaf a bu twf o 51% yn y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael o fewn y sir yn ystod y cyfnod. Mae’r sir yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch agor ein nawfed ysgol gynradd Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’n treftadaeth Gymraeg ac yn dathlu ein hunaniaeth ddiwylliannol o fewn yr unig ysgol uwchradd Gymraeg yn y sir.

Rydym yn chwilio am Bennaeth i ymuno â’n tîm o athrawon, Y Corff Llywodraethol a rhanddeiliaid allweddol eraill tuag at ein nod ar y cyd o sicrhau rhagoriaeth i’n disgyblion.

Dewisir y rhestr fer ar 31ain o Ionawr 2018 a chynhelir y cyfweliadau ar y 22ain a’r 23ain o Chwefror 2018.

Ceisiadau

I wneud cais: lawr lwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar wefan Cyngor Wrecsam neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

Pecyn ymgeisio ar gael oddi wrth Ms Glesni Roberts, Clerc Y Llywodraethwyr, Ysgol Morgan Llwyd, Ffordd Cefn, Wrecsam, LL13 9NG Ffon 01978 315064
E-bost : RobertsG264@hwbmail.net

Ceisiadau i’w dychwelyd at Mr. Aled Rhys Roberts, Cadeirydd Y Llywodraethwyr yn yr ysgol.

Location