• Postiwyd 1 wythnos yn ôl
 • De Cymru
 • Cytundeb Tymor Penodedig

​Swydd:  Arbenigwr Arweiniad Pension Wise

Cyflog:                £22,000 – £30,000

Lleoliad:              De Cymru (Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot neu Ben y Bont)

Contract:             Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2019 yw hwn (gyda’r potensial i’w ymestyn).

Swydd:                Gweinyddwr Pensiwn, Ymgynghorydd Pensiwn, Technegydd Pensiwn, Ymgynghorydd Buddion i Weithwyr

Math o swydd:    Rhan Amser (0.5 FTE)

Dyddiad Cau:      28 Chwefror 2018

Diben cyffredinol y swydd Arbenigwr Arweiniad:

Cyflenwi gwasanaeth arbenigol o ansawdd i gwsmeriaid sy’n gymwys am wasanaeth arweiniad pensiynau sydd ag amgylchiadau pensiwn cymhleth trwy ddarparu gwybodaeth ac arweiniad cywir, personol a pherthnasol ar eu dewisiadau pensiwn.

Prif ddyletswyddau’r swydd:

 • Darparu gwybodaeth ac arweiniad wyneb yn wyneb ar faterion pensiwn ac ymddeoliad i aelodau’r cyhoedd, yn unol â gwasanaeth penodol Pension Wise.
 • Helpu defnyddwyr i ddeall goblygiadau eu dewisiadau pensiwn yn llawn, gan ddefnyddio sgiliau priodol gan gynnwys sgiliau rhifiadol.
 • Codi ymwybyddiaeth y defnyddwyr o sgamiau pensiwn a thwyll, er mwyn annog defnyddwyr i adrodd am unrhyw broblemau wrth yr awdurdodau perthnasol a nodi unrhyw sgamiau a thwyll posib drwy’r sianeli mewnol priodol.
 • Ymateb yn rhagweithiol i alw defnyddwyr, gan weithio yn unol â’r safonau cyflwyno gwasanaethau cytûn.
 • Darparu gwybodaeth ddilynol amserol a chywir sy’n ychwanegu gwerth at ddefnyddwyr ac sy’n glir ac yn hawdd ei deall.
 • Cyfrannu at arferion gorau a rennir o fewn swyddfeydd unigol ac ar draws rhwydwaith lleol Cyngor ar Bopeth.
 • Sicrhau bod pob gwaith yn cydymffurfio â safonau ansawdd Pension Wise, gan gynnwys cynnal arsylwadau cymheiriaid i gymheiriaid at ddibenion sicrhau ansawdd, lle bo’n berthnasol.
 • Sicrhau bod yr holl wybodaeth reoli ofynnol yn cael ei chofnodi a’i hadrodd yn amserol.
 • Hefyd, efallai y bydd gofyn i chi gynnal prosiectau achlysurol er mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarparwn, mynychu cyfarfodydd neu weithdai a chefnogi gwaith hyrwyddo’r gwasanaeth, o fewn cwmpas y rôl.

Gofynion y swydd

 • Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, amcanion ac egwyddorion Cyngor ar Bopeth, lle mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn sail i bopeth.
 • Ymwybyddiaeth o’r ffaith fod cleientiaid Cyngor ar Bopeth wrth wraidd popeth a wnawn.
 • Parodrwydd i deithio o fewn y DU (gan gynnwys aros dros nos weithiau) a gweithio oriau anghymdeithasol er mwyn bodloni amserlenni tynn.
 • Gallu profedig i ddefnyddio pecynnau
Ceisiadau

Dafnonnwch eich CV cyn gyntred a phosib at Anthony.Phillips@cacv.org.uk gan gyfieio at y teitl swydd.

Gwybodaeth bwysig                                                                                                                     

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig amodol, yn dibynnu ar y canlynol:

 • Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél Llywodraeth EM (BPSS)
 • Cwblhau a phasio arholiad a hyfforddiant achrededig yn llwyddiannus
 • Geirdaon boddhaol
 • Yn dibynnu ar ofynion y swydd: archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cynhelir cyfweliadau ym mis Chwefror/Mawrth – i’w gadarnhau.

Rhaid i ymgeiswyr allu fynychu ein rhaglen ymsefydlu 3 wythnos a fydd yn cychwyn ym mis Mawrth a mis Ebrill. Bydd tua 6 diwrnod o hyn yn cynnwys aros dros nos yn Llundain.

 

Pension Wise
Location